Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech


Zákon o střetu zájmů

Oznamujeme, že příloha k vyhlášce č. 578/2006 Sb. - Čestné prohlášení - oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů je uložena v budově obecního úřadu, kancelář starostky obce a je do ní na základě písemné žádosti možné nahlédnout během úředních hodin obecního úřadu.

Zodpovídá: Martin Šembera

Vyhlášky obce

Název vyhlášky
Vyhláška o odpadech

Obecně závazná vyhláška č.1/2019

Obecně závazná vyhláška č.5/2019
Vyhláška č.1/2016
Vyhláška o poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
Obecně závazná vyhláška 2/2010
Vyhláška o poplatku ze vstupného
Obecně závazná vyhláška č.4/2019
Obecně závazná vyhláška 3/2010
Vyhláška o poplatku za užívání verejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č.2/2019, příloha č.1
Vyhláška č. 1/2012, příloha č.1, příloha č.2a, příloha č.2b

Ostatní dokumenty

Název dokumentu
Směrnice - Výkon práv subjektů údajů
Spisový řád obce